top of page

Eira Trwm a Thywydd Oer Eithafol

Bydda'n barod

 • Sicrhewch fod gennych ddigon o inswleiddiad o amgylch eich tanc(iau), atig a phibellau dŵr allanol.

 • Gwiriwch fod gennych hylif dadrewi, halen/graean a’r offer angenrheidiol i gadw’ch cartref yn ddiogel ac yn glir o eira.

 • Cadwch eich gwres i'r tymheredd cywir ee 18°C/65°F ystafell wely ac ystafell ddydd 21°C/70°F.

 • I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhagolygon ac i gael gwybodaeth am dywydd oer, ewch i metoffice.gov.uk rhybuddion.

 

Pan fydd tywydd oer yn digwydd

 

Cerdded yn yr awyr agored

 

 • Gwisgwch sawl haen i osgoi colli gwres.

 • Gorchuddiwch eich pen.

 • Parhewch i symud eich breichiau a'ch coesau i helpu'r gwaed i gylchredeg.

 • Gwisgwch esgidiau ymarferol sy'n gynnes ac sydd â gafael da.

 • Ystyriwch ddefnyddio ffon gerdded i helpu eich cydbwysedd.

 

Teithio

 • Ystyriwch a oes gwir angen i chi wneud y daith.

 • Os rhagwelir eira neu rew, gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch car wedi'ch paratoi'n llawn ar gyfer y daith:

  • Ewch â dillad cynnes, bwyd, dŵr, ffôn symudol llawn gwefr, tortsh, rhaw ac o bosibl siaced adlewyrchol.

  • Dywedwch wrth rywun pryd rydych chi'n disgwyl cyrraedd a'r llwybr rydych chi'n bwriadu ei ddilyn.

  • Gwnewch yn siŵr bod digon o olchwr sgrin yn y cerbyd a chludwch ychydig o sbâr ar gyfer ychwanegiadau.

  • Ceisiwch aros i'r ffyrdd gael eu trin/graeanu cyn cychwyn (cofiwch, ni fydd pob ffordd yn cael ei thrin).

 

Yn ac o gwmpas eich cartref

 • Cadwch y llwybrau o amgylch eiddo yn glir o eira trwy ddefnyddio halen neu raean.

 • Torrwch unrhyw pibonwy i'w hatal rhag syrthio ar bobl sy'n mynd heibio.

 • Ystyried dod ynghyd â chymdogion i glirio llwybrau troed ac ardaloedd cymunedol.

 • Gwiriwch am gyngor a gwybodaeth iechyd trwy ymweld â'r  NH  gwefan yn www.nhs.uk

 • Gwiriwch gymdogion oedrannus a bregus i wneud yn siŵr eu bod yn iawn.

 

Gwiriwch Reolau’r Ffordd Fawr am gyngor ar yrru ar rew ac eira

Y prif bwyntiau yw:

 • Arafwch a chaniatáu lle ychwanegol - gall gymryd 10 gwaith yn fwy o amser i stopio dan yr amodau hyn.

 • Os byddwch chi'n dechrau llithro, gadewch y cyflymydd yn ysgafn ac osgoi brecio.

 • Os oes angen brecio i bwmpio'r breciau, peidiwch â'u slamio ymlaen.

 • Os byddwch chi'n mynd yn sownd, arhoswch gyda'ch car a chlymwch rywbeth lliw llachar i'r erial.

A snowy scene with footprints in slow in foregound and trees in background
bottom of page