top of page

Edrychwch allan am eraill

Cofiwch y gall fod angen mwy o help ar rai pobl nag eraill

Mewn argyfwng, mae rhai pobl yn fwy agored i niwed nag eraill - yr henoed, ifanc iawn neu anabl, er enghraifft. 

Ystyriwch eich teulu a chi'ch hun yn gyntaf bob amser. Ond mae hefyd yn bwysig helpu'ch ffrindiau a'ch cymdogion lle gallwch chi. Gallai gwirio eu bod yn iach, darparu blancedi ychwanegol, casglu cyflenwadau neu hyd yn oed gael sgwrs wneud byd o wahaniaeth.

 

Cael 'ffrindiau brys'

Ffordd hawdd o baratoi ar gyfer argyfyngau yw nodi 'ffrindiau brys'.

Mae ffrindiau brys yn bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt sy'n gallu darparu cymorth pan fyddwch chi ei angen.  Dylech nodi o leiaf un ffrind brys sy'n byw gerllaw ac ail un sy'n byw ymhellach i ffwrdd.

Dyma sut y gall ffrindiau brys eich helpu chi: 

Woman sitting with older couple (Adobe stock image)
 • Dal allwedd tŷ sbâr. Dydych chi byth yn gwybod pryd y gallech chi gloi eich hun allan, neu fod angen bwydo'ch anifeiliaid anwes os ydych chi'n sownd oddi cartref.

 • Darparu lle i aros os ydych yn cael eich gwacáu neu os yw eich cartref yn cael ei effeithio gan lifogydd, tân neu fethiant cyfleustodau.

 • Gofalu am eich plant neu eu codi o'r ysgol.

 • Casglu meddyginiaeth.

 • Diogelu copïau o ddogfennau neu luniau pwysig.

 • Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer aelodau o'r teulu a allai gael eu gwahanu mewn argyfwng.​

Gwnewch yn siŵr bod eich teulu i gyd yn gwybod pwy yw eich ffrindiau brys, a nodwch nhw yng nghynllun argyfwng eich cartref.

Peidiwch ag anghofio - gallwch chi fod yn ffrind brys i rywun, hefyd. Cael sgwrs i nodi'r holl ffyrdd y gallwch chi helpu eich gilydd.

Cynlluniau gwybodaeth brys

 

Gall fod yn hanfodol sicrhau bod gwybodaeth feddygol a phersonol ar gael mewn argyfwng.  Mae yna wahanol ffyrdd o wneud hyn.  Dyma gwpl:

 • Breichledau ID meddygol - ar gael gan adwerthwyr.

 • Cynllun Neges mewn Potel  - cysylltwch â'ch Clwb Llewod lleol am ragor o wybodaeth.

 • Yn storio'ch gwybodaeth feddygol yn adran frys eich ffôn symudol.

Cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth am ddim i breswylwyr agored i niwed

 

Weithiau byddwch chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod,  efallai y bydd angen ychydig o gymorth ychwanegol arnynt, yn enwedig mewn achos o brinder dŵr neu ddiffyg pŵer. Dŵr, nwy a thrydan  mae cwmnïau'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau blaenoriaeth am ddim i helpu.

Cael cefnogaeth ychwanegol pan fo angen  y rhan fwyaf drwy lofnodi eich cwmni cyfleustodau  cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth am ddim.

Pwy all dderbyn cefnogaeth ychwanegol?

 • Os ydych yn dibynnu ar offer meddygol

 • Os oes gennych feddyginiaethau yn yr oergell

 • Os oes gennych salwch difrifol neu gronig

 • Os oes gennych anabledd

 • Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdano yn byw gyda dementia

 • Os ydych o oedran pensiwn

 • Os oes gennych chi blant o dan bump oed yn eich cartref

 • Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch am gyfnod byr o amser (ee Os ydych yn gwella ar ôl triniaeth feddygol

Am pellach  gwybodaeth ac i gofrestru ar gyfer cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth ewch i'ch cyfleustodau  gwefan y cwmni.

Dysgwch fwy am y gofrestr gwasanaethau blaenoriaeth a'r gefnogaeth am ddim sydd ar gael trwy wylio'r fideo hwn

bottom of page