top of page

Cyngor teithio Caint

Teithio lleol a theithwyr

Wrth i gyfyngiadau COVID-19 leddfu’n raddol, bydd ffyrdd Caint yn prysuro eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer pob taith, p'un a ydych yn breswylydd, yn ymwelydd neu'n teithio i borthladdoedd Caint.

 

Gwiriwch cyn i chi deithio

Fel cyrchfan boblogaidd i dwristiaid a llwybr allweddol i Ewrop, gall ffyrdd Caint fod yn brysur. Os oes angen i chi deithio yn y car, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod ar gyfer #PobTaithSingle a #Gwirio CynTeithio.

Cyn i chi gynllunio i deithio  gwiriwch am y cyfyngiadau teithio a'r canllawiau covid diweddaraf.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am deithio a chyngor gwiriwch y cyfrifon Twitter canlynol:

 • Twitter Cyngor Sir Caint: @Kent_cc

 • Priffyrdd Cyngor Sir Caint Twitter:  @KentHighways

 • Priffyrdd Cenedlaethol De Ddwyrain Twitter:  @highwayseast  

 • Twitter Porthladd Dover:  @PoD_travelnews

 • Eurotunnel Twitter:  @Leshuttle

 • Twitter Cyngor Medway: @medway_council

 

Os oes angen i chi deithio yng Nghaint, ewch i  Tudalen Teithio Haf Cyngor Sir Caint  am gyngor pellach ar sut i wirio eich llwybr a pharatoi.

Am gyngor teithio dramor, ewch i  gov.uk

 

Paratowch eich car

 

Gall tagfeydd traffig ddigwydd unrhyw bryd felly gwnewch yn siŵr bod gennych danwydd, bwyd, diod, dillad cynnes neu flancedi a chyflenwadau o feddyginiaeth hanfodol. Os oes gennych chi blant ifanc, paciwch nwyddau ychwanegol fel cewynnau.

Os ydych chi'n sownd mewn tagfa draffig

 • Arhoswch yn eich car - bydd cerbydau brys yn symud drwy'r traffig a gallai'r ciwiau ddechrau symud ar ennyd o rybudd.

 • Cadwch mewn cysylltiad â'r newyddion teithio - fel eich bod yn gwybod beth sy'n digwydd.

 • Os oes angen cyngor meddygol arnoch ffoniwch 111 neu ewch i 111.nhs.uk - bydd 111 yn eich helpu i gael y gofal cywir. Ffoniwch 999 mewn argyfwng yn unig.

 • Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi i’w ailgylchu neu i’w waredu’n ddiogel – mae cadw bag yn eich cerbyd i gasglu pecynnau bwyd a gwastraff arall yn ffordd ddefnyddiol o atal sbwriel rhag cyrraedd ochr y ffordd lle gall achosi perygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd, yr amgylchedd. a bywyd gwyllt.

Mewn achos o aflonyddwch mawr

 • Pan fydd aflonyddwch sylweddol yn parhau, gellir rhoi cymorth lles brys i yrwyr sy'n sownd pan fo'n ddiogel ac yn ymarferol gwneud hynny.

 • Cydlynir yr ymateb brys hwn gan KCC ar ran Fforwm Gwydnwch Caint (KRF).  

 • Gwyddom fod aelodau’r cyhoedd am helpu’r rhai sy’n sownd mewn tagfeydd difrifol ond, hyd yn oed pan fo traffig yn llonydd, mae traffyrdd yn lleoedd peryglus ac ni ddylai pobl roi eu hunain mewn perygl. Mae partneriaid KRF wedi'u hyfforddi i weithio mewn amgylcheddau o'r fath a byddant yn gweithio i sicrhau bod y rhai sy'n cael eu dal mewn aflonyddwch yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

bottom of page