top of page

Amddiffyn eich busnes

Mae paratoi cynllun ar gyfer eich busnes yn rhoi amser i chi feddwl beth fyddech chi'n ei wneud pe bai llifogydd yn eich busnes, beth fyddai ei angen arnoch chi, gyda phwy y byddai angen i chi gysylltu a ble i ddod o hyd i'w rhifau cyswllt.

 

Gall yr amser a dreulir arno nawr leihau'r effaith ariannol, emosiynol a chorfforol y gallai unrhyw lifogydd posibl ei chael arnoch chi, eich staff, eich eiddo a'ch busnes yn y dyfodol.

A yw eich busnes  barod ar gyfer llifogydd?  

 

Gwybod os ydych mewn perygl

 • Ydych chi'n gwybod a ydych mewn perygl o lifogydd?

 • A oes rhybuddion llifogydd ar gael yn eich ardal chi?

 • A wyddoch sut y gallwch dderbyn rhybuddion llifogydd?

 

Paratoi cynllun llifogydd

 • Ydych chi'n gwybod sut bydd eich busnes yn ymateb i lifogydd?

 • A oes gennych restr o rifau defnyddiol gan gynnwys Floodline, awdurdod lleol, a'ch cwmni yswiriant?

 • Ydych chi'n gwybod sut i gau eich cyflenwadau nwy/trydan/dŵr?

 • A yw eich stoc, ffitiadau ac offer gwerthfawr yn cael eu storio uwchlaw lefel llifogydd?

 • Ydych chi wedi datblygu cynlluniau llifogydd wrth gefn gyda chyflenwyr a/neu gleientiaid?

 • Allwch chi ffonio rhywun i'ch helpu os bydd llifogydd?

 

Hyfforddiant staff a gwacáu

 • A ydych chi'n ymwybodol o'r gweithdrefnau diogelwch llifogydd cywir ar eich cyfer chi a'ch staff?

 • Ydych chi wedi hyfforddi eich staff ar weithdrefnau diogelwch llifogydd?

 • A all eich staff weithio'n gyflym ac yn effeithlon i amddiffyn eich busnes rhag llifogydd?

 

Diogelu eich eiddo

 • Ydych chi wedi gosod cynhyrchion amddiffyn rhag llifogydd?

 • Oes gennych chi bentwr o ddeunyddiau defnyddiol fel gorchuddion plastig, bagiau tywod (heb eu llenwi), tywod, hoelion, morthwyl, rhaw, pren, a llif?

 • Ydych chi wedi gosod falfiau nad ydynt yn dychwelyd yn eich toiledau a'ch draeniau?

 • A oes gennych chi a'ch staff dir uchel lle gallwch barcio'ch ceir?

 • A yw eich socedi trydan uwchlaw lefel llifogydd?

 • Oes gennych chi offer cyfrifiadurol yn yr islawr?

 

Yswiriant llifogydd

 • A oes gennych ddigon o yswiriant os bydd llifogydd?

 • A ydych chi'n gwybod pa wybodaeth fydd ei hangen ar eich yswiriwr i gefnogi hawliad?

 

Gwacáu

 • A oes gennych ffordd hawdd o roi gwybod i'ch staff am wacáu?

 • Ydych chi'n gwybod pa ffyrdd fydd yn aros ar agor yn eich ardal chi yn ystod llifogydd?

 • A ydych chi wedi nodi lle gall staff gysgodi os bydd llifogydd yn ystod oriau gwaith?

Oeddet ti'n gwybod...?

Os ydych yn aelod o'r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), mae gennych fynediad i FSB Insurance Services - ei frocer yswiriant ei hun.

 

Ymweld â'r FSB  gwefan i gael gwybodaeth am yswiriant llifogydd, a’r opsiynau sydd ar gael i fusnesau bach:  

front page of Business stay afloat guide

A ydych yn barod am lifogydd?

Rhestr wirio busnes

image of Business checklist
bottom of page